หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ระหว่างวันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ดร.วนิดา ปาณีนิจ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กรรมการฝ่ายประมวลผล
2 นางอภิศญารัศมิ์ ประราศรี ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กรรมการฝ่ายประมวลผล
3 นางสาวศริญญา ไชยฮะนิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กรรมการฝ่ายประมวลผล
4 นางสาวภัสสรา คงสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กรรมการฝ่ายประมวลผล
5 นางณัฐรินทร์ คำภักดี สุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประมวลผล
6 ดร.วนิดา ปาณีนิจ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กรรมการการจัดงาน
7 นางอภิศญารัศมิ์ ประราศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กรรมการการจัดงาน
8 ดร.อัมพร กุลาเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กรรมการการจัดงาน
9 นายทองพลู ศิริโท ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กรรมการการจัดงาน
10 นายอธิศ ไชยคิรินทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กรรมการการจัดงาน
11 ดร.อุพิษ เหมือนทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กรรมการการจัดงาน
12 นางสายยนต์ จ้อยนุแสง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กรรมการการจัดงาน
13 นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กรรมการการจัดงาน
14 นางศุภกานต์ โสรธร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กรรมการการจัดงาน
15 นางจิรพร กิตติธีรนันท์ ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ประธานชมรมวิทยาศาสตร์ กรรมการการจัดงาน
16 นายปิยะ ผลวา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ร.ร.สุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการการจัดงาน
17 นายภูษิต สอนสนาม รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ ร.ร.สุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการการจัดงาน
18 นางสมสมัย อ่อนคำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล ร.ร.สุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการการจัดงาน
19 นายพงศกร โสรถาวร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ร.ร.สุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการการจัดงาน
20 นายฟิสิฏฐ์ กองอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล กรรมการการจัดงาน
21 นายประภาส ศรีทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล กรรมการการจัดงาน
22 นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล กรรมการการจัดงาน
23 นายวัลลภ เฉลิมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล กรรมการการจัดงาน
24 ดร.นวลฉวี มนตรีปฐม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กรรมการการจัดงาน
25 นางปภัสรินทร์ หิรัณย์ตันติกร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการการจัดงาน
26 นายสันติรัฐ ไชยโย ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวโทนวิทยา กรรมการการจัดงาน
27 นางปภัสรินทร์ หิรัณย์ตันติกร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กรรมการการจัดงาน
28 นางศุภลักษณ์ มุขพรหม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กรรมการการจัดงาน
29 นายศิริ ธนะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ประธานกรรมการการจัดงาน
30 นายกำพล แสนบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล รองประธานกรรมการการจัดงาน
31 นางจุลจิรา ทาสระคู หัวหน้างาน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการการจัดงาน
32 นายกาญจนะ นามสิมมา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการการจัดงาน
33 นางวรรณภา รำพาย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประธานกรรมการฝ่ายงบประมาณ
34 นางรุ่งโรจน์ วิสูงเร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
35 นางสาวเบญญาภา แสวงแก้ว เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการฝ่ายงบประมาณ
36 นางนวลฉวี มนตรีปฐม ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
37 นางรัตนา ทวยสอน ครู กรรมการและเลขานุการฝ่ายงบประมาณ
38 นางปภัสรินทร์ หิรัณย์ตันติกร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประมวลผล ประธานกรรมการฝ่ายประมวลผล
39 นางศุภลักษณ์ มุขพรหม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 รองประธานกรรมการฝ่ายประมวลผล
40 นางศุภลักษณ์ มุขพรหม ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 รองประธานกรรมการฝ่ายประมวลผล
41 นางอภิศญารัศมิ์ ประราศรี ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กรรมการฝ่ายประมวลผล
42 ดร.อัมพร กุลาเพ็ญ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กรรมการฝ่ายประมวลผล
43 นายทองพูล ศิริโท ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กรรมการฝ่ายประมวลผล
44 นายอธิศ ไชยคิรินทร์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กรรมการฝ่ายประมวลผล
45 ดร.อุพิษ เหมือนทอง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กรรมการฝ่ายประมวลผล
46 นางสายยนต์ จ้อยนุแสง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กรรมการฝ่ายประมวลผล
47 นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กรรมการฝ่ายประมวลผล
48 นางศุภกานต์ โสรธร ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กรรมการฝ่ายประมวลผล
49 นายกิตติ ทวยสอน ครู กรรมการฝ่ายประมวลผล
50 นางสาวจิราพร นามคำ ครู กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผล
51 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ครู โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผล
52 นางสมพร เขียวสระคู ครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
53 นางสมพร อ่อนสองชั้น ครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
54 นางสาวนุชจรินทร์ จิตไชย ครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
55 นายรัฐกร อัณโน ครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
56 นางสาวอุบลวรรณ สร้อยสระคู ครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
57 นางสลักจิต หลักคำ ครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
58 นางศศิยาพร วิพากย์เดชา ครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
59 นายพงศกร โสรถาวร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
60 นางสมสมัย อ่อนคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
61 นายชัยรัตน์ อิสรากุล ครู คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
62 นายสุทัศน์ เนื้อจันทา ครู คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
63 นายชวพล ผลวา ครู คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
64 นายณัฐพงศ์ เชื้อสระคู ครู คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
65 นายภูษิต สอนสนาม ครู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
66 นางดวงพร สุดชารี ครู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
67 นางพรรณี โยธาขันธ์ ครู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
68 นางสาวมณเฑียร ศรีสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
69 นางสาวนิศากร ทองละมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
70 นางสาวปิยะฉัตร พรมภูงา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
71 นางสาวมนัฐยา โสวันนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
72 นางสาวสาวิตรี เอียงหลง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
73 นางสุภาพร ไชยโย สุวรรณภูมิวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
74 นายพัชธณดนย์ นามคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์


Copyright © 2012-2016 Sillapa.net All rights reserved.
ครูไวยวิทย์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน]
การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ระหว่างวันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม