หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 10 20 15
2 006 โรงเรียนขวาววิทยาคาร 4 8 6
3 007 โรงเรียนขัติยะวงษา 14 31 23
4 009 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 11 25 16
5 004 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 22 53 40
6 063 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 16 33 25
7 011 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 22 51 39
8 013 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 12 28 20
9 016 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 16 35 27
10 001 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 8 16 11
11 017 โรงเรียนทรายทองวิทยา 21 50 37
12 019 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 10 21 16
13 018 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 16 36 27
14 021 โรงเรียนธงธานี 10 21 16
15 022 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 14 29 23
16 024 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 15 33 25
17 025 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 25 60 45
18 026 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 11 23 18
19 027 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 25 60 45
20 029 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 2 6 4
21 041 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 14 31 23
22 042 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 13 27 21
23 002 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 25 58 43
24 045 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 0 0 0
25 071 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 10 25 17
26 046 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 18 41 31
27 003 โรงเรียนสตรีศึกษา 19 46 34
28 048 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 6 12 9
29 049 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 10 22 16
30 050 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 20 45 35
31 061 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 54 41
32 051 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 11 23 17
33 054 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 11 23 16
34 065 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 22 51 39
35 055 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 18 41 31
36 056 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 13 28 21
37 057 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 14 30 23
38 058 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 10 20 14
39 060 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 14 30 23
40 012 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 20 47 35
41 014 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 16 39 29
42 015 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 8 16 11
43 030 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 15 37 26
44 066 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 13 27 17
45 069 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 13 27 16
46 043 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 9 17 13
47 044 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 7 17 12
48 052 โรงเรียนเสลภูมิ 17 39 21
49 053 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 23 54 41
50 059 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 17 40 29
51 010 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 18 41 31
52 023 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 15 34 26
53 035 โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา 9 20 15
54 032 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 15 37 26
55 034 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 17 38 29
56 031 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 9 19 14
57 036 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 25 60 45
58 037 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 22 51 39
59 039 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 21 49 37
60 038 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 17 39 30
61 028 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 14 30 23
62 073 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 0 0 0
63 074 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 0 0 0
64 040 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 0 0 0
65 072 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 0 0 0
66 047 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 0 0 0
รวม 895 2024 1497
3521


Copyright © 2012-2016 Sillapa.net All rights reserved.
ครูไวยวิทย์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน]
การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ระหว่างวันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม