หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sci60

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

วิทยาศาสตร์

การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ดร.สะอาด ขันอาษาพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธีรวุธ บุญชูศรีโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสายัณห์ ศรีมงคลโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยรองประธานกรรมการ
4. นางสาวพิสมัย แสงจันทร์เทศโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
5. นางอัชรา ภูดินดานโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นางนภัสกรณ์ สองสีโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
7. นางไพจิตรา เนินภูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. นางภัคจิรา สุภศรโรงเรียนปทุมรัตน์วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเบณจภรณ์ สีดามาตย์โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
10. นางสาวรุ่งนะภา แก้วไพรวันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
11. นางลัญชนา อุกาสารโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวพิชามญชุ์ พงษ์รัตนนันท์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
13. นางณิชาภา ประสงค์สุขโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
14. นางอรนุช สุวรรณโทโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
15. นางสุภาพ จิตราชโรงเรียนเสลภูมิวิทยาคมกรรมการ
16. นางสมสวย วิชามุขโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
17. นางศิรัญญา พลภูงาโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
18. นางลักขณา ฉิมกูลโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
19. นางจุฑาแก้ว สุริยาประภาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
20. นางจุลจิรา ทาสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ โพธิ์พันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายทิวา วรโยธาโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสาธิต เศวตบงกชโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยารองประธานกรรมการ
4. นายชฤทธิ์ แก้วมณีโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยารองประธานกรรมการ
5. นายเกรียงไกร ทานะเวชโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
6. นางอุทัย ชมภูพฤกษ์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางอุไลวรรณ แสนทวีสุขโรงเรียนจตุรพัตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
8. นางรุจิรา จันทร์คำโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
9. นายสุรินทร์ ทวยหมื่นโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
10. นางพิสมัย บุญชูศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
11. นางจิราพร สิงห์พลทันโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
12. นายบรรพรต แขวงภูเขียวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ดกรรมการ
13. นางสาวจริยา ศรีชนะโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวพิมพ์ชนก โคตรฉวะโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
15. นางวีณา จันทะริมาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
16. นางเตือนใจ งามดีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
17. นายณรงค์รัตน์ เมธาคุณวุฒิโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
18. นางรัตนา ปะระทังโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
19. นางสุกัญญา พิทักษ์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
20. นางสิริมา วันนุกูลโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
21. นางศศินันท์ แก้วพวงโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
22. นายโณทัย ชาบุญมีโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
23. นางปราณี ชนะชัยโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
24. นางขวัญใจ กองมายโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
25. นายอัศวิน อาจเดชโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจวรรษ เชิงสะอาดโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายประวีณ เชิงสะอาดโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายไพบูลย์ โสภาพลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอารีย์ เผือกไธสงโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพัชนี หงษ์ศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นางธิดารัตน์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวละมูล พันธ์สุภาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
8. นางคมคาย สุขเกษมโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
9. นายชัยพร พิลาภโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
10. นางวรา พันนึกโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
11. นางสาวกนกอร ประทุมทิพย์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
12. นางณิชาพัฒน์ วิมลสดิตพงษ์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
13. นางเบญจมาศ สายเชื้อโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
14. นางเบญจวรรณ วิระทูลโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
15. นางสาวอาริยา ทิพชัยโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
16. นางสุธัมมา กาบินพงษ์โรงเรียนเสลภูมิพิยาคมกรรมการ
17. นางระเบียบ หนูน้ำคำโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
18. นางสาวทิพารัตน์ ขันแก้วโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
19. นางนิตินุช เสนาวงศ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ซาเหลาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา พลอาษาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ดร.อนุชิต เปรมปรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวลำพูน สิงห์ขาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวอัมพร กมลเลิศโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
6. นางวิริยาภรณ์ มนตรีโพธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
7. นายพงษ์ศิลป์ ทองเหลืองโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
8. นายพัฒนชัย บุญขันธ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
9. นายประชา โสภัณนาโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
10. นางวีระวรรณ นาควันโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
11. นางเพลินพิศ เปรมปรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
12. นายชวน ปรุงเรณูโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
13. นางสาวใบเงิน ศรีชะตาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
14. นายลมพาน จันไชยชิตโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
15. นายธีรดนย์ โพนิคำโรงเรียนเสลภูมิวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวนุกูล สวนสระคูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
17. นางวลัยวรรณ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
18. นางอรัญญา ทีบุญมาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
19. นางสาวนงลักษณ์ เลื่อมใสโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
20. นางสาวปิยะดา ขุนเพชรวรรณโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
21. นางสาวชนากาญจน์ สุทธิประภาโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
22. นางราตรี รัตนวงศ์โรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
23. นายสนั่น จันทะริมาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
24. นางสาวกุลปรียา เพ็งพลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
25. นางลำดวน สำลีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
26. นางสุนจรี ศรีบุตตะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
27. นายทัศเทพ หฤทัยถาวรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
28. นายวิโรจน์ กองมายโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
29. นางวิภา สุขประเสริฐโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ ประราศีโรงเรียนสตรีศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุนทร สีหานามโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์ เถาว์จันทร์โรงเรียนสตรีศึกษารองประธานกรรมการ
4. นางนงนุช ศรีนุกูลโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางนิตราพันธ์ สีหากุลโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวไพวัลย์ สระคำจันทร์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางสาวจิราพร ผุยผงโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสมจิต พรมชินวงศ์โรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
9. นางธนพร สนามพลโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
10. นางสาวสโรชินี สุดานิชโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
11. นางวรพันธุ์ บุตรนาแพงโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
12. นางศศิธร สุขสวาท โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
13. นางอนันตพร อุปเนตรโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
14. นางกาญจนาวรรณ มรรคนันท์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
15. นางศศิยาพร วิพากย์เดชาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
16. นางพัชราภรณ์ มงคลศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายพัชรินทร์ หยาดไธสงโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ สีตาชัยโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐรองประธานกรรมการ
3. นายวัลลภ เฉลิมแสนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลรองประธานกรรมการ
4. นางสมจิต อินทรชาติโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางอิสรา ภูพวกโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางรองรัตน์ จันทรสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางประพิมพ์พรรณ วรฉัตรโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวนงลักษณ์ เลื่อมใสโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
9. นางสาวศิริลักษณ์เบญญา มาแสวงโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
10. นางสุพรรณี สุขุมพันธ์ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
11. นางพันลัย ปรุงเรณูโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
12. นางสาวรุ่งทิวา สุ่มมาตย์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
13. นางสาวประภาพร เจริญศิริโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
14. นางสาวอัจฉรา ทวิไชยโรงเรียนจังหารฐิตวิริยะประชาสรรค์กรรมการ
15. นางวราภรณ์ ไพรศรีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
16. นางภานิดา สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
17. นายสุวิทย์ ศรีนิลโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
18. นางอรอนงค์ สอนสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
โครงงานประเภทสำรวจ ม.1-ม.3
1. ดร.ไพฑูรย์ มนตรีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวนัส พรมสว่างโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสมบัติ คำภาบุตรโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวสุภัสสร พันภูมิโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางรัชนี เจริญทองโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางเยาวลักษณ์ วรรณโสโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นางบุญญาพร สีลาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นางกิ่งจันทร์ เพชรหงส์โรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
9. นางกุลฤดี ชิ้นเข็มจารีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ดกรรมการ
10. นางสาวเพ็ญญภา จ้อยนุแสงโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
11. นางสาวนาตยา โยธาศิริโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
12. นางสาวสลวย ไชยเดือนโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
13. นางช่องมาตร จันทาเทพ โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
14. นางวรรณภา เลิศพันธ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
15. นางสาวสาวิตรี สังเฉวกโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
16. นางสาวสิริมา ไชยสิทธิ์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
17. นางประสบพร ขันประกอบโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
18. นางสาววรรณภา เลิศพันธ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
โครงงานประเภทสำรวจ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิชัย รถาโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายสันติภาพ สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ หงส์มาลาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
4. นางปราณี สวัสดิ์พาณิชย์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางพัชรี อุปปะโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. ดร.สันติพงศ์ ยมรัตน์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นางเยาวเรศ ไร่ข้าวโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
8. นางพัตรวรรณ ประทานโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
9. นางกัญณิชา หินทองโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
10. นางณัฎฐ์นีย์ จันทร์เดชโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
11. นางสาวปัฐมากรณ์ นทีศิริกุลโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
12. นางกมลทิพย์ หวายแดงโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
13. นางเทวิกา สำเภาโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
14. นางศิริพร แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
15. นายสำราญ พูลเพิ่มโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
16. นางชนิตกานต์ คำวันโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
17. นายนาวิน คณะนามโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
18. นางสุภร ภูบุญเต็มโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
19. นางฐานิตา คำจันทร์โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
20. นางวรรณภา อ่างทองโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
21. นายปิยะ โกฏแสนโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
22. นางจินตนา จิตจำนงค์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
23. นางสาวสุกัลยา ยกน้อยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
24. นางอารี ช่างยันต์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
25. นางขนิษฐา วีรธนศิลป์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
โครงงานประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายมานพ ขุราษีโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ทาสระคูโรงเรียนทรายทองวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนิษา บัวดงโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
4. นางณัฐวิภา ยัคลาโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
5. นางศรีสุดา ใจหาญโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
6. นางวิไลวรรณ ขันธวัฒน์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
7. นางไพรินทร์ งามแสงโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
8. นายสุวัจ โสระศรีโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
9. นางสายทอง ถิตย์กิจโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
10. นางสาวมลฤดี กมลภพโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
11. นางสุพรรณี โมบัณฑิตย์โรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคมกรรมการ
12. นายวันที บุญพรมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
13. นางพิมพ์ภัทร ศรีรินทร์โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
14. นางอภาริณี ฉิมสวัสดิ์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
15. นางสุรินธร วังคะฮาดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
16. นางทิพากร ทาลุมพุกโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
17. นายบุญสี ทิพจรุญโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
18. นางพเยาว์ คำแหงพลโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
19. นางสาวชลธิชา ก้านจักรโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
20. นางขวัญตา อุปชาโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
21. นายชัยพิชิต วาระสิทธิ์โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
22. นางสุริโย จันทร์มณีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
โครงงานประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโทโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเทิดทูน วรวะไลโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายบุญส่ง จอมหงษ์โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นายสุนทร สาระพลโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางสุรีย์พร อนันต์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายจักรพงษ์ น้อยสีภูมิโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
7. นางณัฐมล กุลสุวรรณโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
8. นางมนิดา ลาดนาเลาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวเกษสุดา พฤฒามาตย์โรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
10. นางนิลันธนา กิตติวงศ์ตระกูลโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
11. นางสุภิญญา สุโขโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวเจนจิรา ศรีสุรัญญวงศ์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
13. นางพิริยา นีลเซ่นโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
14. นางสาวนิตยา ทับชาโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
15. นางจารุณี มนปราณัตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ดกรรมการ
16. นางสาวอุมาพร จารย์รัตน์โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐฯกรรมการ
17. นางพรเพ็ญ ชนะพันธ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
18. นางสาวสมปอง สุรเสนโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
19. นางสาวจิตรา จริยมาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
20. นางวิชญาภรณ์ รัตนศรีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
21. นางเยาวภา โพดาพลโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
22. นางสุระณีย์ ติสองเมืองโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
23. นางดาว จันทร์หนองสรวงโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
24. นางชลธิชา ประทุมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายเทิดทูน สุจารีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายถวัลย์ พันธุวงศ์โรงเรียนขวาววิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจำรอง จันทร์ห้างหว้าโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางอัมรินทร์ คเชนทร์ชาติโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณะ ระวิโรจน์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสมัย นามชารีโรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวดอกไม้ ขางศรีโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
8. นางพวงเพชร นรทีทานโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
9. นางอมร ชมศรีวรรณโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
10. นางอำพร วิชัยโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
11. นางสาวบัวขาว มาตผลโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
12. นายเด่น อุดมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายสุบิน แสงสระคูโรงเรียนธงธานีประธานกรรมการ
2. นายนพดล ศรีระกิจโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ พรมพิลาโรงเรียนหินทองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
4. นายสมพงษ์ ประภากรพิไลโรงเรียนขัติยะวงษารองประธานกรรมการ
5. นายคมสันต์ อุดมศักดิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นายปฐากรณ์ มิรัตนไพรโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
7. นายปริทัศน์ พิชิตมารโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
8. นายพรชัย ภำหอมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
9. นายโสภณ เทียมวงศ์โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
10. นายสุนัยต์ พรมวิจิตรโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
11. นางพิสมัย เจาะจงโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
12. นายนวพล ผาบุญมาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญภพ จันทมัตตุการโรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยอดรักษ์ บูรวัฒน์โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางวลักษวรรณ วาเหลาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอรรถกร ภูพวกโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางพนิดา เย็นเพชรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางกิตติมา ธรรมราษฎร์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
8. นายชณากาญจน์ สุทธิประภาโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
9. นางสะอาด พลชื่อโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวดอกไม้ ขาวศรีโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
11. นายยอดรัก บุรวัฒน์โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
12. นายกาญจนะ นามสิมมาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
13. นางทองไพร เปรมปรีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุดสาคร ศิริวารินทร์โรงเรียนขัติยะวงษาประธานกรรมการ
2. นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจตุพล ไกรยบุตรโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีรองประธานกรรมการ
4. นายวินัย วันนุกูลโรงเรียนเหล่าหลวงประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวเมธียา มาตย์จันทร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นางปานรดา บัญหนองสาโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
7. นายสำรวย วาเหลาโรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคมกรรมการ
8. นายสิทธิพร ผกากลีบโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
9. นางไพวรรณ พันธ์ภูมิโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
10. นายวิทยา สมผลโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
11. นางสมหมาย อัณโนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
12. นายธีรพงศ์ เสนาวงศ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ม.1-ม.6
1. นายชอบ ธาระมนต์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายบุญชนะ พันธ์ยางน้อยโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไพรวัลย์ สมภูงาโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยารองประธานกรรมการ
4. นายจีรพัฒน์ วิมาสาโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายเดชนรสิงห์ รัตนพลโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นายการ คำรัตน์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นายพรรค แสงเกตุโรงเรียนเทิดไทยวิทยาคมกรรมการ
8. นายธนพล นิลผายโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวแก้วใจ มีเทียนโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
10. นายปัญญา วิฉันเภทโรงเรียนจังหารจิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
11. นายอดุลย์เดช ศรีพิลาโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
12. นายอเนก วรศรีโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
13. นายพงษ์พิษณุ สล้างสิงห์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
14. นายมังกร แจ้งสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6
1. นายทินกร โสรถาวรโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพ ส่งเสริมสกุลโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
4. นายพลอย เชิงโกรยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ โคตรพิมพ์โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุพัฒน์ กองวงษาโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
7. นายสุเมธ ศรีวิไลโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
8. นางฉันทนา คำหอมโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
9. นายชูชาติ บุญบรรลุโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
10. นายธนพล นิลผายโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
11. นายมุขพล สากำโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
12. นายสมพร เอี่ยมภูงาโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
13. นายบุญมา ศิริโสโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
14. นายคมกริช มูลน้ำเที่ยงโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
15. นายขจรศักดิ์ ศรีประสารโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญล้อม ไชยสิงห์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูวนาท คำพมัยโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายจงจัด จันทบโรงเรียนเสลภูมิรองประธานกรรมการ
4. นางกุลจิรา จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยารองประธานกรรมการ
5. นางจารุณี ทัศนภักดิ์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
6. นางสมศรี นนทะภาโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมกรรมการ
7. นางจิรัชยา สีนิลโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
8. นายเรศ แสงทองโรงเรียนพนมไพรวิทยากรรมการ
9. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
10. นางจตุพร ไชยเกตุโรงเรียนดูกน้อยประชาสรรค์กรรมการ
11. นางรุ่งนภา มาศจันทร์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
12. นางวินิตย์ แสวงโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
13. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสมเด็จ ถวิลมาตย์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ ศิลปัญญาโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
5. นางสาวรสสุคนธ์ นามกันยาโรงเรียนเทิดไทยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นางเสงี่ยม โสภาโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีอนุภาพ ศรีวงศ์แก้วโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
9. นายอัศวราศ วราคมโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
10. นางสถิตนนทดา ไชยสงครามโรงเรียนขวาววิทยาคมกรรมการ
11. นายอัตพร ศรีคำแซงโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
12. นายสุพจน์ ศิรินันติกุลโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
13. นายทศนาฏ ยอดเสนาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
14. นางชฎาธาร แสวงโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
15. นายจักรี เชิงทอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ม.1-ม.6
1. นายนคร เวียงนนท์โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธ วงศ์ปัญญาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดรองประธานกรรมการ
3. นางลัดดา บุญเสริมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดรองประธานกรรมการ
4. นายอิสระ แสงคำโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
5. นางศุภกาญจน์ บุญพาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นางพจนา มอไธสงโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางฐัติมา อ่อนประทุมโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
8. นายธีรพัฒน์ เสมังโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
9. นางนภาพร จันทะนิดตาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
10. นางมิ่งขวัญ หนองหุ่นสารโรงเรียนสตรีศึกษา 2กรรมการ
11. นางจักษIาพัต พาราโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
12. นางพรรณี โสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
13. นางรัตนา ทวยสอนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวผกาทิพย์ ศรีทองคำโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

เทคโนโลยี

การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ คำจุมจังโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิคิด ทินบุตรโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ ภูระวงษ์โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
4. นายเด่นศักดิ์ สุทธิบากโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายวีรชาติ มาตรหลุบเลาโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
7. นายวีระยุทธ บุญรักษาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
8. นายพรชัย ทองวิเศษโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
9. นายนิมิตต์ การะดีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ คำจุมจังโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างประธานกรรมการ
2. นายวิคิด ทินบุตรโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ ภูระวงษ์ทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
4. นายเด่นศักดิ์ สิทธิบากโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายวีรชาติ มาตรหลุบเลาโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
7. นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
8. นายจิรพิพัฒน์ ลินทองโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
9. นายวีระยุทธ บุญรักษาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
10. นายพรชัย ทองวิเศษโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
11. นายนิมิตต์ การะดีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การสืบค้นข้อมูล ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ สุกใสโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายยรรยง ณ ร้อยเอ็ดโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสมพร จันทราโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิตยา ภูมิดิษฐ์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายพรชัย น่าบัณฑิตโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
6. นางณัฎฐิกา สิทธิจันทร์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
7. นางวชิรมน ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
8. นางวรลักษณ์ ภาคมฤคีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางประวิณา ทองวิเศษโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การเขียนเว็บด้วย Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้วโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายยิ่งยศ บุญมั่งมีโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมกรรมการ
4. นายปกาสิต อุ่นทรวงโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายภูมิพัฒน์ นามศักดิ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นายวรายุทธ พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นางกิจติพร นาทามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
8. นายสมเด็จ ศรีใสโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
9. นางวนัสนันท์ คูคำโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
10. นางกัลยา สุเมตรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การเขียนเว็บด้วย Web Editor ม.4-ม.6
1. นายแสงศิลป์ วิไลลักษณ์โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา สิงห์ชาโรงเรียนสตรีศึกษา2รองประธานกรรมการ
3. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนหัวโทนวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางวลักษวรรณ วาเหลาโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นายปิยะพงษ์ พันธ์สุภาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกรินทร์ ศรีผ่องโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
7. นายวีระยุทธ บุญรักษาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
8. นางสาวศศิธร เดชภูมีโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
9. นายประสงศิลป์ วิไลลักษณ์โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
10. นางสาวสุภิญญา พันธ์ยางน้อยโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ (2D Animation) ม.4-ม.6
1. นายจักรวาล เจริญทองโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเดชา บุตรพรมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนรินทร์ บุญยศักดิ์โรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชลดา ตะกะศิลาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายเรืองกิตต์ เอราวรรณโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางเยาวลักษณ์ พนมพงษ์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายถนัด พรสงวนโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
8. นายวิระ โกสุมาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012-2016 Sillapa.net All rights reserved.
ครูไวยวิทย์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน]
การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ระหว่างวันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม