หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ระหว่างวันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

[ ทั้งหมด   8 ส.ค. 2560   9 ส.ค. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ส.ค. 2560

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย เวทีหอประชุม ชั้น 2 8 ส.ค. 2560 09.00-12.00
2 002 การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร1 ชั้น 2 8 ส.ค. 2560 09.00-12.00
3 005 การพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคารแสนคำเมือง ห้อง ห้องประชุมแสนคำเมือง 8 ส.ค. 2560 08.30-16.00
4 006 การพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคารศรีภูมิ ห้อง ห้องประชุมศรีภูมิ 8 ส.ค. 2560 09.00-16.00
5 017 การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคารโนนจมื่น ชั้น 2 ห้อง 225, 226 8 ส.ค. 2560 09.00-12.00
6 018 การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคารโนนจมื่น ชั้น 2 ห้อง 227, 228 8 ส.ค. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 021 การสืบค้นข้อมูล ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ห้องคอมพิวเตอร์ 8 ส.ค. 2560 09.00-12.00
2 022 การเขียนเว็บด้วย Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคารหนองคูคำ ชั้น 1 ห้อง 114, 115 8 ส.ค. 2560 09.00-12.00
3 023 การเขียนเว็บด้วย Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคารหนองคูคำ ชั้น 1 ห้อง 114, 115 8 ส.ค. 2560 13.00-16.00
4 024 การสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ (2D Animation) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคารศรีภูมิ ชั้น 4 ห้อง 547 8 ส.ค. 2560 09.00-14.00


Copyright © 2012-2016 Sillapa.net All rights reserved.
ครูไวยวิทย์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน]
การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ระหว่างวันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม