หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และโรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่างวันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกิตติพงศ์ พวงศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายประมวลผล
2 นางสาวพรนภา สิงห์บุตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายประมวลผล
3 นางสาวเพ็ญศิริ ระหา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายประมวลผล
4 นายกรวิทย์ ผันอากาศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายประมวลผล
5 นายจักรกริช แก้วไวยุทธ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายประมวลผล
6 นางสาวรวิวรรณ แก่นอาสา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายประมวลผล
7 นางสาวรัชนีกร โนนแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายประมวลผล
8 นายอวยชัย สุขณะล้ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประเมินผล
9 นายทองพูล ศิริโท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประเมินผล
10 นายกิตติพงษ์ พวงศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการกองเลขานุการ
11 นายกิตติพงศ์ พวงศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการกองเลขานุการ
12 นางสาวพรนภา สิงห์บุตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการกองเลขานุการ
13 นางสาวเพ็ญศิริ ระหา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการกองเลขานุการ
14 นายจักรกริช แก้วไวยุทธ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการกองเลขานุการ
15 นางสาวรวิวรรณ แก่นอาสา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการกองเลขานุการ
16 นางสาวรัชนีกร โนนแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการกองเลขานุการ
17 นายกรวิทย์ ผันอากาศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการกองเลขานุการ
18 นางศุภลักษณ์ มุขพรหม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการการจัดงาน
19 นางอภิศญารัศมิ์ ประราศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการการจัดงาน
20 นางสุขุมาลย์ อินทเสวก รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการการจัดงาน
21 นายวิมล ภูศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการการจัดงาน
22 นายทรงพล สาระภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการการจัดงาน
23 นายทรงพล สาระภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการการจัดงาน
24 นางสาวกชพรรณ นาเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการการจัดงาน
25 นายสิงห์ สารสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิ กรรมการการจัดงาน
26 นายภูวนาท คำพมัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิ กรรมการการจัดงาน
27 นางจิรพร กิตติธีรนันท์ ประธานชมรมวิทยาศาสตร์ สพม. 27 กรรมการการจัดงาน
28 นางนวลฉวี มนตรีปฐม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการการจัดงาน
29 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
30 นายปรีดา ลำมะนา ประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประธานกรรมการการจัดงาน
31 นายชอบ ธาระมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม รองประธานกรรมการการจัดงาน
32 นายจงจัด จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิ รองประธานกรรมการการจัดงาน
33 นายอัมพร กุลาเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ รองประธานกรรมการการจัดงาน
34 นายธีรดนย์ โพธิคำ หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการและเลขานุการการจัดงาน
35 นางเบญจรัศน์ ศรีระกิจ หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์โรงเรียนเสลภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดงาน
36 นายธีรยุทธ ดวงมาลา รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดงาน
37 นายพิมพ์ชนก โคตรฉวะ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดงาน
38 นางนงลักษณ์ เลื่อมใส รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์โรงเรียนเสลภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดงาน
39 นางวนิดา ปาณีนิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล
40 นางปภัสรินทร์ หิรัณย์ตันติกร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล
41 นางสายยนต์ จ้อยนุแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประเมินผล
42 นางพิมพิกา ศรีเกื้อกลิ่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประเมินผล
43 นายอธิศ ไชยคิรินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประเมินผล
44 นายอุพิษ เหมือนทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประเมินผล
45 นางเยาวพร ตรางา ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล
46 นายทองคูณ จันทสิงห์ ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล
47 นางอุดมลักษณ์ ทองภู ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล
48 นางทฤฒมน บุญล้อม ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล
49 นางนงคราญ ราชนุวงศ์ ครูโรงเรียนเสลภูมิ กรรมการฝ่ายประเมินผล
50 นางศุภกานต์ โสรธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล
51 นางสมฤทัย กำหอม ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล
52 นางวรรณภา รำพาย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ประธานกรรมการฝ่ายงบประมาณ
53 นางสาวกชพรรณ นาเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายงบประมาณ
54 นางรุ่งโรจน์ วิสูงเร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
55 นางสาวเบญญาภา แสวงแก้ว เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
56 นางกฤติกา ลาวัลย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการฝ่ายงบประมาณ
57 นางธันยพร มหาราช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายงบประมาณ
58 นางเขมิกา โคตรเพชร ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายงบประมาณ
59 นางสงกรานต์ มูลศรีแก้ว ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายงบประมาณ
60 นางสุขุมาลย์ อินทเสวก รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประมวลผล
61 นายวิมล ภูศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประมวลผล
62 นายสิงห์ สารสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิ รองประธานกรรมการฝ่ายประมวลผล
63 นายภูวนาท คำพะมัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิ รองประธานกรรมการฝ่ายประมวลผล
64 นายบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร ครูโรงเรียนเสลภูมิ กรรมการฝ่ายประมวลผล
65 นางสาวจิราภรณ์ พ้องเสียง ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผล
66 นางสาวปิ่นชนก น่าบัณฑิต ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผล
67 นายณัฐดนัย อดกลั้น ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผล
68 นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผล
69 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ครูโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประมวลผล
70 นางสาวกฤติยา พลหาญ ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประมวลผล
71 นายรักชาติ อาวรณ ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
72 นายธีรดนย์ โพธิคำ ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
73 นายพิมพ์ชนก โคตรฉวะ ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
74 นายธีรยุทธ ดวงมาลา ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
75 นายพรชัย กำหอม ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
76 นายเจริญ หงศาลา ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
77 นางวาสนา อักษรกาญจน์ ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
78 นายปัญญา น่าบัณฑิต ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
79 นางสุมาลี ศรีหะวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
80 นางสุภาพ จิตราช ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
81 นางสมฤทัย กำหอม ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
82 นางอรทัย โนนแก้ว ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
83 นางสาวสุกัญญา แก้วนอก ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
84 นายธีรยุทธ ดวงมาลา ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
85 นายทองคูณ จันทสิงห์ ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
86 นางสุธัมมา กาบินพงษ์ ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
87 นางสาวฉันทนา ภาโนมัย ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
88 นางสุกานดา ศรีเรือง ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
89 นางชุติมา ศรีเรือง ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
90 นางณัฐธิรา พรมวิจิตร ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
91 นายธนพล นิลผาย ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
92 นางสาวเพชรแพรว เนติศรี ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
93 นางสาวเบญจพร พรประสิทธิ์ ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่


Copyright © 2012-2016 Sillapa.net All rights reserved.
ครูไวยวิทย์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน]
การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และโรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่างวันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559
"จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม"