หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sci59

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

วิทยาศาสตร์

การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ขันอาษา โรงเรียนโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธีรวุธ บุญชูศรี โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมนต์แทน เกษมทรัพย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
4. นางลัญชนา อุทสารโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นายสายัณห์ ศรีมงคล โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
6. นางวลักษวรรณ วาเหลาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวเบญญาภา สุระภักดิ์ โรงเรียนธงธานีกรรมการ
8. นางจันทรา ญาตินิยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ดกรรมการ
9. นางสาวเบญจภรณ์ สีดามาตย์โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
10. นายบรรจง เชิงหอม โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
11. นางณิชาภา ประสงค์สุขโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
12. นายอุทัย สะเดา โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
13. นางสมสวย วิชามุข โพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการ
14. นางสาวศุพัชรียา เสนารัตน์ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
15. นางสาววรา หาญบัวแก้ว โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐฯกรรมการ
16. นางสาวพิชามญชุ์ พงษ์รัตนนันท์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
17. นางสร้อยสุดา ภูศรี โรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
18. นายศุภชาติ ทอดภักดีโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
19. นายปัญญา น่าบัณฑิตโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ โพธิ์พันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายสาธิต เศวตบงกชโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธานกรรมการ
3. นายทิวา วรโยธา โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวยุพารักษ์ วีระสอนโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยารองประธานกรรมการ
5. นางวีณา จันทะริมา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นายโณทัย ชาบุญมี โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
7. นายสุทิม ภูมาศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
8. นางนุชศรา โด่งพิมาย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
9. นายสุรินทร์ ทวยหมื่น โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสุระณีย์ ติสองเมือง โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
11. นายบรรพรรต แขวงภูเขียว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
12. นายณรงค์รัตน์ เมธาคุณวุฒิ โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
13. นางอุไลวรรณ แสนทวีสุขโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
14. นางพิสมัย บุญชูศรี โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
15. นางอรัญญา ทีบุญมา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
16. นางศิรัญญา พลภูงา โรงเรียนหินกองวิทยาลัย กรรมการ
17. นางสุกัญญา พิทักษ์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
18. นายเกรียงไกร ทานะเวช โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
19. นางนวลใย ทิพย์ทอง โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
20. นางเตือนใจ งามดี โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการ
21. นางเบญจวรรณ วิระทูล โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
22. นางสาวไพจิตรา เนินภู โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
23. นางจำปี ไชยเมืองคูณ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
24. นางศิริลักษณ์ บุรวัฒน์โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
25. นางอุลัยวรรณ จันทร์ขอนแก่น โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
26. นายพิมพ์ชนก โคตรฉวะโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจวรรษ เชิงสะอาด โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาพิเษกประธานกรรมการ
2. นายประวีณ เชิงสะอาดโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายไพบูลย์ โสภาพลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ดรองประธานกรรมการ
4. นายพิทักษ์ มุลาลีโรงเรียนเมืองสรวงวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายชัยพร พิลาภ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวสุกันญา สงเคราะห์ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสัมพันธ์ คามวัลย์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
8. นางณิชาพัฒณ์ วิมลสถิตย์พงษ์ โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
9. นางธิดารัตน์ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
10. นางจุฬาพรรณ ชุมพล โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
11. นางสาวพัชนี หงษ์ศรี โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
12. นางจุลจิรา ทาสระคู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
13. นางพเยาว์ คำแหงพล โรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
14. นางปฏิมา พันธุ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
15. นางสาวิตรี สังเฉวก โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
16. นางอุราภรณ์ วิภักดิ์โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
17. นายคมคาย สุขเกษมโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
18. นางสุภาพ จิตราชโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ซาเหลาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา พลอาษาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอธิคุณ วิชัดโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก รองประธานกรรมการ
4. นายอนุชิต เปรมปรีโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นายพงษ์ศิลป์ ทองเหลือง โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายสมพาน จันไชยชิต โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
7. นายชวน ปรุงเรณู โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
8. นางสุนจรี ศรีบุตตะ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
9. นางเพลินพิศ เปรมปรี โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
10. นางลำดวน สำลี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นางวีระวรรณ นาควัน โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
12. นางสาวใบเงิน ศรีชะตา โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
13. นางอุษา ชมภูพฤกษ์ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
14. นางณัฐริกา เสนาภักดิ์ โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
15. นางรัตนา ปะระทัง โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
16. นางวิริยาภรณ์ มนตรีโพธิ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
17. นายวิโรจน์ กองมาย โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
18. นางสาวลำพูน สิงห์ขา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
19. นายประชา โสภัณนา โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
20. นายทริณทร์รัฐ อรรคฮาด โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
21. นางสาวปิยะดา ขุนเพชรวรรณ โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
22. นางสาวอุมาพร จารย์รัตน์ โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ กรรมการ
23. นางสาวอัมรินทร์ คเชนทร์ชาติโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
24. นางสาวภัทราภรณ์ เมืองมุงคุณโรงเรียนขวาววิทยาคมกรรมการ
25. นางสงกรานต์ มูลศรีแก้วโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
26. นางสาวสุกัญญา แก้วนอก โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
27. นางสาวฉันทนา ภาโนมัย โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ ประราศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายสุนทร สีหานาม โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางนิรมล ทิพชัยโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์ เถาว์จันทร์โรงเรียนสตรีศึกษารองประธานกรรมการ
5. นางวรรณนภา พรรณขาม โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นางวรพันธุ์ บุตรนาแพง โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
7. นางณัฐกานต์ อาทิตย์ตั้ง โรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
8. นางอนันตพร อุปเนตร โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวจิราพร ผุยผง โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมกรรมการ
10. นางอรอนงค์ สอนสนาม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
11. นางรองรัตน์ จันทรสนาม โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
12. นางสาวศิริวรรณ สุวรรณศรี โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
13. นายอำนาจ ชินศรี โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
14. นางสาวสมจิตร พรมชินวงศ์ โรงเรียนอาจสามารถวิทยา กรรมการ
15. นางสาวสโรชินี สุดานิช โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
16. นายอรรถพล โคตรสินธ์ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
17. นางสาวชญาณิศา ภูมาศ โรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
18. นางอุดมทรัพย์ ไชยขาว โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายพัชรินทร์ หยาดไธสง โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ขันธ์ดวงโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐรองประธานกรรมการ
3. นายวัลลภ เฉลิมแสนโรงเรียนสตรีศึกษา 2รองประธานกรรมการ
4. นางเยาวนาฏ พรรณนานนท์โรงเรียนขวาววิทยาคารรองประธานกรรมการ
5. นางสมจิต อินทรชาติ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นางวันทนา มาศวรรณา โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางพันลัย ปรุงเรณู โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
8. นางสาวณปภัช กำเนิดขอนแก่น โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
9. นางสัมพันธ์ ช่อรักษ์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
10. นางนิรมล ทิพชัย โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ กรรมการ
11. นางสาวรุ่งทิวา สุ่มมาตย์ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
12. นางสาวเสาวคนธ์ เคนพันธ์ค้อ โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
13. นางวราภรณ์ ไพรศรี โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวสาคร ทุมพร โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ กรรมการ
15. นางสวรรค์ ศิลาเหลือง โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
16. นางนพรัตน์ สุวรรณ์ โรงเรียนศรีสว่างวิทยากรรมการ
17. นางภัคจิรา สุภศรโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
18. นางสาวนงลักษณ์ เลื่อมใสโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
19. นางอินทราภรณ์ สุนทรวัฒน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
โครงงานประเภทสำรวจ ม.1-ม.3
1. นายศิริ ธนะมูล โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเดชา บุตรพรหม โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนหัวโทนวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางสมบัติ คำภาบุตรโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นายมนตรี ลครโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
6. นางณัฐวิภา ยัคลาโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
7. นางวิไลวรรณ ขันธวัฒน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวนันทนา เวียนติง โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
9. นางอุราพร วิภักดิ์ โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
10. นางนิภาพันธ์ บุระพา โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
11. นางช่องมาตร จันทราเทพ โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
12. นางสาวพัชรา โสดา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
13. นางมิ่งขวัญ หนองขุ่นสาร โรงเรียนสตรีศึกษา 2กรรมการ
14. นายนวพล ผาบุญมา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
15. นางยุพิน พวงจันทร์ โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
16. นางพนิดา เย็นเพชร โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
17. นางสาวสิริมา ไชยสิทธิ์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
18. นางบุญญาพร สีลา โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
19. นายปิยะ โกฎแสน โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
20. นางพจนา มอไธสง โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
21. นางสาวยุพเรศ ผันอากาศ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
22. นางเยาวลักษณ์ วรรณโส โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
23. นางสาวเพชรแพรว เนติศรีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
โครงงานประเภทสำรวจ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิชัย รถา โรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายสุริยา สิงห์ชา โรงเรียนสตรีศึกษา 2รองประธานกรรมการ
4. นายชูศักดิ์ หงส์มาลาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ รองประธานกรรมการ
5. นายไพรวัลย์ วงศ์วิลาโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอัจฉรียา ลาน้ำเที่ยงโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
7. นางจักษณาพัต พาราโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
8. นางสาวสุกัลยา ยกน้อย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
9. นางจิราพร สิงห์พลทัน โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
10. นางสโน คำจันทร์ โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวกรรณิกา หนูน้ำคำ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
12. นางเยาวเรศ ไร่ข้าว โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
13. นางพัตรวรรณ ประทาน โรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
14. ดร.สันติพงศ์ ยมรัตน์ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
15. นางสาวกัญญาภัค ญาตินิยม โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
16. นางบัวไลย์ สิมงาม โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวสกาวเดือน ศรีสารคาม โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
18. นางอารี ช่างยันต์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
19. นางธนิกา เชื้อกลาง โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
20. นางศิริพร แสนศักดิ์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
21. นายนาวิน คณะนาม โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
22. นางสาวปัฐมาภรณ์ นทีศิริกุล โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
23. นางจินตนา จิตจำนงค์โรงเรียนกรรมการ
24. นางอรทัย โนนแก้วโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
โครงงานประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายมานพ ขุราศรี โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ทาสระคู โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายบุญส่ง จอมหงส์ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม รองประธานกรรมการ
4. นายสำราญ พรวิเศษศิริกุลโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นางณัฐมล กุลสุวรรณโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทยา สมผล โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางมนิดา ลาดนาเลา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
8. นายภควัต โอวาท โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
9. นางศรีสุดา ใจหาญ โรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
10. นายสุวัจ โสระศรี โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวชลธิชา ก้านจักร โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
12. นางฐิติกานจน์ เจริญอาจ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมกรรมการ
13. นางดาว จันทร์หนองสรวง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
14. นางปิลันธนา กิตติวงษ์ตระกูล โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
15. นางภัสรา โยธาวงค์ โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
16. นางชื่นหฤทัย จันพิพัฒน์ โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
17. นางสาวชุติมา พันธะไชย โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
18. นางรุ่งอรุณ ยุติพันธ์ โรงเรียนเมืองสรวงกรรมการ
19. นางสาวสุธาริณี อนงนุช โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
20. นางศศิธร คงครบ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
21. นางสาวประภาพร เจริญศิริ โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
22. นายวันที บุญพรม โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
23. นางสาวสุจริตรา ยมรัตน์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ
24. นางสุกานดา ฤทธิทิพย์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
โครงงานประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายบุญล้อม ไชยสิงห์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายวิคิด ทินบุตร โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
4. นายศุภชัย เหราโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
5. นายสำราญ พูลเพิ่มโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
6. นางเบญจมาศ พวงเพชรโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณะ รวิโรจน์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสุภร ภูบุญเต็มโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวเกษสุดา พฤฒามาตย์โรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
10. นางสุภิญญา สุโขโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
11. นางอภัย ปาสาในโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
12. นางพิมพ์ภัทร ศรีรินทร์โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
13. นางสุรีย์พร อนันต์ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ กรรมการ
14. นางสาวเจนประภา เรือนคำโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
15. นายชัยพิชิต วาระสิทธิ์โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม กรรมการ
16. นางอำพร วิชัย โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
17. นายสุนทร สาระผล โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
18. นายมรกต ทัพจันทร์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
19. นางสมควร พันธ์หินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
20. นางนิตินุช เสนาวงศ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการ
21. นางวิชญาภรณ์ รัตนศรีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาลัยกรรมการ
22. นางสาวเจนจิรา ศรีสุธัญญาวงศ์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
23. นางสาวชุติมา ศรีเรืองโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ พืชสิงห์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายถวัลย์ พันธุวงศ์ โรงเรียนขวาววิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจำรอง จันทร์ห้างหว้า โรงเรียนพลับพลาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นายสุธิชัย ด่านกลางโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารรองประธานกรรมการ
5. นายเกรียงไกร ป้องศรีโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
6. นายมุขพล สากำโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
7. นายประพจน์ น่าบัณฑิตโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
8. นางเบญจมาศ จ้อยนุแสง โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
9. นางศุภมิตร ศิริโสภณภิวัฒน์ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมกรรมการ
10. นายสมัย นามชารี โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
11. นางฉันทนา คำหอม โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
12. นายอัศวิน อาจเดช โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
13. นางกิ่งจันทร์ เพ็ชรหงษ์ โรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
14. นายทองคูณ จันทสิงห์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายบุญภพ จันทมัตตุการโรงเรียนธงธานีประธานกรรมการ
2. นายนพดล ศรีระกิจโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ พรมพิลาโรงเรียนหินกองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ บรรณาลัยโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
5. นายมนัส โพธิจักรโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
6. นางบัวขาว กิมภาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
7. นางปานรดา บัญหนองสาโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
8. นายอนุชา สิงห์พลทันโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
9. นายปิติพงษ์ ธาระมนต์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
10. นางพวงเพชร นรทีทานโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
11. นายกาญจนะ นามสิมมาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการ
12. นายสุทธวิทย์ ศรีบุตตะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
13. นางพิศมัย เจาะจง โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
14. นายพรชัย กำหอมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมภักดิ์ สมภักดีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธ วงษ์ปัญญา โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรครองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยารองประธานกรรมการ
4. นายสุวพงษ์ คามวัลย์โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นางประสบพร ขันธประกอบ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นายเทพวุฒิ วิทยาวุชโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นางอิสรา ภูพวก โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
8. นายเถลิงศักดิ์ วรรณจรูญ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
9. นางกิตติมา ธรรมราษฎร์ โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
10. นายทัศเทพ หฤทัยถาวร โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
11. นายวันชัย สินโพธิ์ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
12. นายรักชาติ อาวรณ์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุดสาคร ศิริวารินทร์ โรงเรียนขัติยะวงษาประธานกรรมการ
2. นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ โรงเรียนโพธ์ทองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายเจตุพล ไกรยบุตร โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีรองประธานกรรมการ
4. นายประภาส ศรีทองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลรองประธานกรรมการ
5. นายสุนัยต์ พรมวิจิตรโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
6. นายอนุกรณ์ ประสงค์สุข โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวจันทิมา จันทร์หนองฮี โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
8. นายธีรพงศ์ เสนาวงศ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นายประจักษ์ วิเชียรศรี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
10. นายอมรเทพ สุ่มมาตย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดกรรมการ
11. นางสาวพรพรรณ พลเยี่ยม โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
12. นางณัฐธิรา พรมวิจิตรโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ม.1-ม.6
1. นายบัณฑิต ประสิทธิ์นอก โรงเรียนสตรีศึกษา ประธานกรรมการ
2. นายบุญชนะ พันธุ์ยางน้อย โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา รองประธานกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ คงครบโรงเรียนวม่วงมิตรวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นายกลม อุทกโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์รองประธานกรรมการ
5. นายจีรพัฒน์ วิผาลาโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
6. นายปัญญา วิฉันเภท โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
7. นายกอบเกียรติ จันสุธรรม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
8. นายสุริยดล เพลงอินทร์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
9. นายพรรค แสงเกตุ โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมกรรมการ
10. นายเดชา คาระมาตย์ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
11. นายพลอย เชิงโกรย โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
12. นายธนพล นิลผายโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6
1. นายกำพล แสนบุญเรืองโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทินกร โสรถาวร โรงเรียนอาจสามารถวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาลย์ บัวลอยโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยารองประธานกรรมการ
4. นายบุญสืบ สุรภักดิ์โรงเรียนธงธานีรองประธานกรรมการ
5. นายอุบล ไกรยบุตรโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ ประทุมอ่อน โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายขจรเกียรติ แพงวงษ์โรงเรียนเหล่าหลวงประชนุสรณ์กรรมการ
8. นายสุริยา รูจีพันธ์โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมกรรมการ
9. นางกฤษณา สิงค์คำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดกรรมการ
10. นายสมพร เอี่ยมภูงาโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
11. นายนิกร ทะวะลี โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
12. นายธนพล นิลผายโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญล้อม ไชยสิงห์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายสุบิน แสงสระคู โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษาโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยารองประธานกรรมการ
4. นายศิวะ จรบุรมย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนรองประธานกรรมการ
5. นางวารุณี สายโสภา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางสาวศิรลักษณ์เบญญา มาแสวง โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
7. นายอัศวราช วรนามโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
8. นางจตุพร ไชยเกตุโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
9. นางเบญจมาศ สายเชื้อ โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
10. นายจำลอง ลายวงษ์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
11. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
12. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเทิดทูน สุจารี โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสุระ เพชรโรจน์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
4. นายพลูสิทธิ์ สิงห์พันธ์โรงเรียนทรายทองวิทยารองประธานกรรมการ
5. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางสถิตย์นนทนดา ไชยสงครามโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
7. นายสุรพงษ์ ไขแสง โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
8. นายปรีชา โพธิ์ศรีศาสตร์ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ กรรมการ
9. นางปักใจ คำสมมาตย์ โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
10. นายสุพจน์ ศิรินันติกุล โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
11. นางสาวมลฤดี กมลภพ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
12. นายชุติพนธ์ สูงสันเขต โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
13. นายอัตถพร ศรีคำแซงโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ มนตรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. นายนคร เวียงนนท์ โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ จิรกาลโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางราตรี โพธิสุวรรณโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นางชนิตกานต์ คำวันโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกนกอร ประทุมทิพย์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
7. นางขวัญตา อุปชาโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
8. นางศรีสุภาพ ประพันธ์มิตร โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
9. นายอิสระ แสงคำ โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
10. นางนภัสกรณ์ สองศรี โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
11. นางศิริลักษณ์ เพริดพราว โรงเรียนธงธานีกรรมการ
12. นางสาวกษิรา จิตประเสริฐพงศ์ โรงเรียนเหล่าหลวงประชนุสรณ์กรรมการ
13. นางปนิตา วรรณพฤติ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
14. นางนภาพร จันทะปิดตาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เทคโนโลยี

การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ คำจุมจัง โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรัฐพล นามคำโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
4. นายอนุรัฐ รีรมย์โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นายวัฒนา อายุพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทยวัฒน์ แก่งอินทร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเด่นศักดิ์ สุทธิบาก โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทย์กรรมการ
8. นายอภิวัฒน์ ภูระวงค์ โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
9. นายรัฐธรรมนูญ น้อยวงษ์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
10. นายจิรพิพัฒน์ ลินทอง โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
11. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
12. นางวนัสนันท์ คูคำโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ คำจุมจังโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรัฐพล นามคำโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
4. นายอนุรัฐ รีรมย์โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นายวัฒนา อายุพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทยวัฒน์ แก่งอินทร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเด่นศักดิ์ สุทธิบาก โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทย์กรรมการ
8. นายอภิวัฒน์ ภูระวงษ์ โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
9. นายรัฐธรรมนูญ น้อยวงษ์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
10. นายจิรพิพัฒน์ ลินทอง โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
11. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
12. นางวนัสนันท์ คูคำโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การสืบค้นข้อมูล ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ สุกใส โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายยรรยง ณ ร้อยเอ็ดโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายภูษิต สอนสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ เทษสนั่นโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นายศิวพงษ์ สาระรัตน์โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นายพรชัย น่าบัณฑิตโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
7. นางณัฏฐิกา สิทธิจันทร์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
8. นายปกาสิต อุ่นทรวงโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
9. นายทวี ผดุงกิจโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
10. นางนิศานาถ โกฏแสนโรงเรียนเหล่าหลวงประชนุสรณ์กรรมการ
11. นายสุรวุฒิ แน่นพิมายโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
12. นายสุนทร โวหารลึกโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การเขียนเว็บด้วย Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้วโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนิติพัฒน์ พินยะพงศ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯรองประธานกรรมการ
4. นางสาวนิตยา บางโทโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
5. นางฐาปนี โสภาระโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
6. นายเลอศักดิ์ ไชยวงศ์วัฒน์โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางนิตยา ภูมิดิษฐ์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทย์กรรมการ
8. นายกิตติ ทวยสอนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นายวชิรวิชญ์ จิรโชติธราวัตน์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
10. นายณัฎฐพงษ์ สุดาเดชโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
11. นางสาวสุรดา พันธ์พงศ์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
12. นางสาวกฤติยา พลหาญโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การเขียนเว็บด้วย Web Editor ม.4-ม.6
1. นายแสงศิลป์ วิไลลักษณ์โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี สุขสมบัติโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเดช อันทะชัยโรงเรียนอาจสามารถวิทยารองประธานกรรมการ
4. นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นายดำรงค์ โพธิจักรโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
6. นางรัตนาพร สัตตาคมโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
7. นายปิยะพงษ์ พันธ์สุภาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
8. นายสมเด็จ ศรีใสโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
9. นายวีระยุทธ บุญรักษาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
10. นายเอกรินทร์ ศรีผ่องโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
11. นายณรงค์ฤทธิ์ ม่วงมนตรีโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
12. นายอภิสิทธิ์ ฉัตรเฉลิมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ (2D Animation) ม.4-ม.6
1. นายเมธี บุญอุดโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจักรวาล เจริญทองโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพิชาติ พลหาญโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
4. นายมนัส โพธิจักรโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
5. นายบุญประกอบ กัสนุกาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
6. นายสำราญ ปัญญาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นายศรีภูมิ วงษ์หนองหว้าโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
8. นายสัญญา วินทะไชยโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
9. นางสาววันเพ็ญ สวนงามโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
10. นางสาววิลาวัลย์ พลมงคลโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
11. นายจิรวัฒน์ พิมมรินทร์โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
12. นายเกียรติศักดิ์ ศรีเรืองโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012-2016 Sillapa.net All rights reserved.
ครูไวยวิทย์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน]
การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และโรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่างวันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559
"จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม"