หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และโรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่างวันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม

[ ทั้งหมด   15 ส.ค. 2559   16 ส.ค. 2559   ]

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ 16 ส.ค. 2559 09.00-12.00
2 002 การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ห้องประชุมศิลานคร 16 ส.ค. 2559 09.00-12.00
3 003 การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการ 121,122,123 และ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211-214 16 ส.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 004 การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 1 ห้องปฏิบัติการ 117,118,128 และ อาคาร 2 ห้อง 215,216,223,224 16 ส.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
5 005 การพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ ห้อง ศูนย์สื่อภาษาไทย 16 ส.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
6 006 การพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ ห้อง ศูนย์สื่อภาษาไทย 16 ส.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
7 007 โครงงานประเภทสำรวจ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ศูนย์กีฬา 50 ปี 16 ส.ค. 2559 09.00-15.00
8 008 โครงงานประเภทสำรวจ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หน้าหอประชุมตักกสิลา 16 ส.ค. 2559 09.00-15.00
9 009 โครงงานประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ศูนย์กีฬา 50 ปี 16 ส.ค. 2559 09.00-15.00
10 010 โครงงานประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ข้างหอประชุมตักกสิลา 16 ส.ค. 2559 09.00-15.00
11 011 โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ศูนย์กีฬา 50 ปี 16 ส.ค. 2559 09.00-15.00
12 012 โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ข้างหอประชุมตักกสิลา 16 ส.ค. 2559 09.00-15.00
13 013 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ศูนย์กีฬา 50 ปี 16 ส.ค. 2559 09.00-15.00
14 014 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หน้าหอประชุมตักกสิลา 16 ส.ค. 2559 09.00-15.00
15 015 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ม.1-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สนาม 2 16 ส.ค. 2559 09.00-15.00
16 016 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สนาม 2 16 ส.ค. 2559 09.00-15.00
17 017 การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ 16 ส.ค. 2559 09.00-12.00
18 018 การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ 16 ส.ค. 2559 09.00-12.00
19 019 การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ม.1-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมตักกสิลา 16 ส.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ 16 ส.ค. 2559 08.30 น. เป็นต้นไป
2 733 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ 16 ส.ค. 2559 08.30 น. เป็นต้นไป
3 021 การสืบค้นข้อมูล ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคารหอสมุด (ตึกฟ้า) ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 004 15 ส.ค. 2559 09.00-12.00
4 022 การเขียนเว็บด้วย Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคารหอสมุด (ตึกฟ้า) ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 005 15 ส.ค. 2559 09.00-12.00
5 023 การเขียนเว็บด้วย Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคารหอสมุด (ตึกฟ้า) ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 005 16 ส.ค. 2559 10.00-13.00
6 024 การสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ (2D Animation) ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคารหอสมุด (ตึกฟ้า) ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 004 16 ส.ค. 2559 09.00-12.00


Copyright © 2012-2016 Sillapa.net All rights reserved.
ครูไวยวิทย์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน]
การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และโรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่างวันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559
"จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม"