ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

"พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู"
"พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน"

 
 
>>  ประกาศผลการแข่งขัน  <<
กิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์ รายการต่อไปนี้
 • โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
 • โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
 • สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
 • สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
 
  ปิดระบบการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน และปิดการแก้ไขข้อมูลนักเรียน และครูเรียบร้อยแล้ว

เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน
ครูผู้ฝึกสอน และกรรมการตัดสินแล้ว
 
  เกณฑ์แข่งขันรายการต่างๆมีการแก้ไข ดังนี้
 • แก้ไขเกณฑ์หุ่นยนต์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ พร้อมแนบไฟล์สนาม สำหรับให้โรงเรียนอื่นๆ download ฝึกซ้อม  ดาวน์โหลด
 • แก้ไขเกณฑ์การสืบค้นข้อมูล  ม.1-ม.3  ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์แข่งสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (เพิ่มเติม)  ดาวน์โหลด
 • แก้ไขเกณฑ์แข่งขันภาพเคลื่อนไหว Animation ม.4-ม.6 ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์แข่งสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย  (เพิ่มเติม)
     1. รูปเล่ม ควรมีอย่างน้อย 3 เล่ม และมีแผ่นพับตามจำนวนกรรมการ
     2. เวลาในการนำเสนอ 3-5 นาที
     3. แผ่นป้ายนำเสนอ ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร
     4. ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมโต๊ะเพื่อวางชิ้นงานของตนเอง
 • เกณฑ์โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม. ต้น (เพิ่มเติม)
     - ให้ส่งเล่มโครงงาน จากเดิมทีมละ 5 เล่ม เป็น  ทีมละ 7 เล่ม 
 • การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์
     - ให้ผู้เข้าแข่งขันส่งต้นฉบับให้คณะกรรมการ  15 ชุด 
 
  เนื่องจากมีหลายโรงเรียนยังไม่ได้ลงทะเบียน จึงเปิดให้ลงทะเบียน ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 24.00 น. เท่านั้น ในระหว่างนี้โรงเรียนสามารถแก้ไขข้อมูลชื่อนักเรียน และครู ให้เรียบร้อย หากโรงเรียนใด จำรหัสผ่านไม่ได้ ให้ส่งข้อความทางเฟสบุคถึงคุณครูไวยวิทย์ เพื่อขอรับรหัสผ่าน หรือคลิก facebook.com/waiwai.jaidee

ศน.นวลฉวี มนตรีปฐม
 
  การแข่งขัน Web Editor ระดับ ม.ต้น
** หัวข้อแข่งขันจะจับฉลากและแจ้งในวันแข่งขัน **
- เริ่มลงทะเบียนและติดตั้งโปรแกรม 08.00 - 09.00 น.
- กำหนดแข่งขันเวลา 09.00-12.00 น. (เวลาแข่งขัน 3 ชั่วโมง)
- ไม่ต้องอัพโหลดเว็บไซต์ขึ้น FTP **

แจ้งเกณฑ์เว็บ Editor ม.ต้น เพิ่มเติม **
ความถูกต้องครบถ้วนตามโจทย์
 • ลิงค์ในหน้าเดียวกัน (อย่างน้อย 1 จุด)  
 • ลิงค์ไปหน้าเว็บเพจที่กำหนด (อย่างน้อย 3 เพจขึ้นไป)  
 • ลิงค์ไปเว็บไซต์อื่นๆ (อย่างน้อย 3 ลิงค์ขึ้นไป)  
 • ลิงค์ไปอีเมลล์  (2 เมลล์ขึ้นไป)  

การแข่งขัน Web Editor ระดับ ม.ปลาย
มี 3 หัวข้อ ดังนี้  ** จะจับฉลากเลือกหัวข้อในวันแข่งขัน **
 1. วันวิทยาศาสตร์
 2. ร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่
 3. 84 พรรษา มหาราชินี
- เริ่มลงทะเบียนและติดตั้งโปรแกรม 09.00 - 10.00 น.
- กำหนดแข่งขันเวลา 10.00-13.00 น. (เวลาแข่งขัน 3 ชั่วโมง)
- ไม่ต้องอัพโหลดเว็บไซต์ขึ้น FTP **
คอมพิวเตอร์ในห้องแข่งขันและโปรแกรมที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้
(ห้องคอมพิวเตอร์ 004 และ 005)
 • Windows 7 ( 32 bit )
 • Microsoft Office 2010
 • Adobe Dreamweaver / Photoshop / Flash CS3 และ CS6
 • โปรแกรมสำหรับทำเว็บไซต์ให้ใช้ Dreamweaver เท่านั้น**
 • ไม่อนุญาติให้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆในการทำเว็บไซต์
 • สามารถติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม อาทิ Flash banner / Photo Scape
 • สามารถติดตั้ง Font ตัวอักษรเพิ่มเติมได้ 
 • สามารถนำ CD หรือแฟลชไดร์มาติดตั้งโปรแกรมได้
 • ซอฟแวร์ที่ผู้แข่งขันนำมาติดตั้งต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ**
 • ** ไม่อนุญาติให้ใช้โปรแกรมแต่งเทมเพลต Artisteer **
 
  เปลี่ยนเกณฑ์โครงงานวิทยาศาสตร์  
ส่วนแผงโครงงานจาก กว้าง 60 ยาว 120 สูง 100 ซม. เป็น กว้าง 60 ยาว 120 สูง 60 ซม.
โครงงานสิ่งประดิษฐ์ ส่งมาได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนส่งได้ไม่เกิน 2 ทีม
สำหรับรายการที่ส่งได้โรงเรียนละหลายทีม ให้ส่งเป็นแบบลงทะเบียนเป็นเอกสารส่งที่ ศน.นวลฉวี มนตรีปฐม ได้โดยตรง


ศน.นวลฉวี มนตรีปฐม
 
 

ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559  ร่วมประชุมพร้อมกัน  
ณ หอประชุมตักกสิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  
ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559  
เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป


 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการ
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดการประกวดแข่งขัน
และตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559
  

 
 

** ขณะนี้ ระบบได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
ขยายเวลาให้ถึงวันที่ 12 ส.ค. 2559  เวลา 24.00 น. **

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานแต่ละศูนย์การแข่งขัน
 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม   รองฯ สุขุมาลย์  081-074-2255
 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม    อ.ธีรดนย์         098-105-2404
 โรงเรียนเสลภูมิ               

ผู้ดูแลระบบ
 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์  ครู ร.ร.ดู่น้อยประชาสรรค์
waiwai.jaidee@gmail.com Facebook
 นางสาวกฤติยา พลหาญ  ครู ร.ร.เสลภูมิพิทยาคม
098-289-1900 / Line : nookiikz 

 
 
หนังสือราชการ
รายละเอียดการแข่งขันวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
หนังสือรายการ ...คลิก
 
  เว็บไซต์ในการบริหารจัดการแข่งขันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
สพม.27 ปีการศึกษา 2559
http://skill2.jaideeweb.com/sci59/

 
 


แนวทางการปฏิบัติของโรงเรียน

1. เข้าระบบด้วยรหัสของโรงเรียนโดยใช้รหัสเดิมเมื่อปี 2558
2. เมื่อเข้าระบบได้แล้ว ให้ลงทะเบียนนักเรียน และครู
3. เมื่อเข้าระบบได้แล้ว ให้ทำการสมัครกรรมการตัดสินผ่านระบบเว็บไซต์นี้

 
 

 
 

  มีข้อสงสัยสอบถาม 
ศน.อัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ facebook.com  0833541414
ศน.นวลฉวี มนตรีปฐม  0934522992

Line ID : sup-o
 
 
ส่งข้อความทาง facebook ถึง ครูไวยวิทย์ 
เพื่อรับรหัสผ่านสำหรับโรงเรียน คลิกเลย !!!
   
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 66
จำนวนทีม 1,002
จำนวนนักเรียน 2,249
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,661
จำนวนกรรมการ 408
ครู+นักเรียน 3,910
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,318
ประกาศผลแล้ว 25/25 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
ขณะนี้
1
วันนี้
1
เมื่อวาน
6
สัปดาห์นี้
42
เดือนนี้
108
ปีนี้
133
ทั้งหมด
133
Record: 14 (04.11.2017)
Tue July 21st 2015 16:12
Size : 83 Byte.
IP 54.198.1...
 

Histats