งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 (สพม.)
หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

::

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .............................................
ระหว่าง วันที่ ..... เดือน ................ พ.ศ. 2557


 

001 ภาษาไทย

1. 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 2. 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
3. 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 4. 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
5. 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 6. 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
7. 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 8. 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
9. 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 10. 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6

002 คณิตศาสตร์

1. 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2. 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
3. 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 4. 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
5. 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 6. 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
7. 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 8. 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
9. 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10. 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

003 วิทยาศาสตร์

1. 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 2. 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
3. 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 4. 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
5. 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 6. 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
7. 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 8. 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
9. 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 10. 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
11. 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 12. 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 2. 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
3. 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 4. 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
5. 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 6. 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
7. 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 8. 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
9. 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 10. 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
11. 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 12. 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
13. 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1. 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 2. 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
3. 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

1. 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 2. 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
3. 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 4. 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
5. 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 6. 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
7. 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 8. 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
9. 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 10. 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
11. 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 12. 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
13. 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

007 ศิลปะ-ดนตรี

1. 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 2. 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
3. 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 4. 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
5. 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 6. 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
7. 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 8. 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
9. 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 10. 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
11. 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 12. 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
13. 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 14. 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
15. 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 16. 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
17. 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 18. 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
19. 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 20. 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
21. 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 22. 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
23. 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 24. 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
25. 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 26. 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
27. 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 28. 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
29. 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 30. 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
31. 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 32. 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
33. 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 34. 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
35. 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 36. 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
37. 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 38. 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
39. 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 40. 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
41. 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 42. 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
43. 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 44. 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
45. 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 46. 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

008 ศิลปะ-นาฏศิลป์

1. 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 2. 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
3. 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 4. 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
5. 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 6. 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
7. 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 8. 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
9. 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 10. 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

009 ภาษาต่างประเทศ

1. 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 2. 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
3. 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 4. 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
5. 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 6. 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
7. 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 8. 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
9. 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 10. 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
11. 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 12. 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
13. 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 14. 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
15. 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 16. 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
17. 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6

010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 2. 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
3. 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 4. 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
5. 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 6. 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.6
7. 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 8. 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.6
9. 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 10. 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.6
11. 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 12. 331 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.6
13. 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 14. 333 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.6
15. 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 16. 335 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.6
17. 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 18. 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.6

012 คอมพิวเตอร์

1. 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 2. 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
3. 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 4. 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
5. 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 6. 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
7. 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 8. 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
9. 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 10. 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
11. 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 12. 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
13. 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 14. 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

013 หุ่นยนต์

1. 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 2. 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
3. 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 4. 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

014 การงานอาชีพ

1. 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 2. 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
3. 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 4. 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
5. 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 6. 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
7. 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 8. 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
9. 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 10. 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
11. 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 12. 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
13. 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 14. 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
15. 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 16. 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
17. 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 18. 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

016 เรียนร่วม - ภาษาไทย

1. 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 2. 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
3. 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 4. 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
5. 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 6. 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

017 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

1. 229 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

018 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


019 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา


020 เรียนร่วม - ศิลปะ

1. 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 2. 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
3. 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 4. 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
5. 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 6. 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
7. 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 8. 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
9. 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 10. 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

021 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 2. 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
3. 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

 


 Copyright © 2012-2016 Sillapa.net All rights reserved.
ไวไวไอที by WAIWIA JAIDEE [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน]
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net